α-хлоралоза

α-хлоралоза
α-chloralozė statusas T sritis chemija formulė C₈H₁₁Cl₃O₆ atitikmenys: angl. α-chloralose rus. α-хлоралоза ryšiai: sinonimas – anhidro-trichlor-D-gliukoetanalis

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • хлоралоза — сущ., кол во синонимов: 2 • наркотик (78) • препарат (952) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • ЗООЦИДЫ — (от греч. zоon животное и лат. caedo убиваю), хим. средства уничтожения вредителей из числа позвоночных. К ним относятся родентициды, авициды и ихтиоциды. Родентициды уничтожают грызунов, в особенности крыс (ратициды). Их используют преим. в виде …   Химическая энциклопедия

  • наркотик — шишки, амфетамин, марихуана, анаша, СПИД, травка, лсд, шизуха, шмаль, фэнтэзи, шаровой винт, шпиганка, наркота, шиз, бензедрин, шизняк, ширка, трава, соломка, химия, морфий, крэк, опий, опиум, дурман, шан, героин, галлюциноген, марафет, циклодол …   Словарь синонимов

  • препарат — См. произведение... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. препарат изделие, произведение Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

  • ХЛОРАЛ-ГИДРАТ — ХЛОРАЛ ГИДРАТ, Chloralum hydratum (Ф УП)(более точное русское обозначение гидрат хлорала), гидрат трихлорацетальдегида, СС13 СНОН20, или СС13 СН(ОН)2; бесцветные прозрачные сухие кристаллы слабогорького царапающего вкуса, характерного резкого… …   Большая медицинская энциклопедия

  • СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА — (Hypnotica), составляя фармакотерапевтическую подгруппу в группе наркотических средств, характеризуются способностью вызывать состояние, близкое к физиол. сну. Принадлежность С. с. к так наз. индиферентным наркотикам определяет ряд общих с… …   Большая медицинская энциклопедия

  • α-chloralose — α chloralozė statusas T sritis chemija formulė C₈H₁₁Cl₃O₆ atitikmenys: angl. α chloralose rus. α хлоралоза ryšiai: sinonimas – anhidro trichlor D gliukoetanalis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • α-chloralozė — statusas T sritis chemija formulė C₈H₁₁Cl₃O₆ atitikmenys: angl. α chloralose rus. α хлоралоза ryšiai: sinonimas – anhidro trichlor D gliukoetanalis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”